Jdi na obsah Jdi na menu
 


Knižní publikace

17. 5. 2012

Rychtaříková, Jitka – Kuchařová, Věra (eds.)
Rodina, partnerství a demografické stárnutí [Family, Partnership and Demographic Ageing].


publikace-1.jpgPraha: Univerzita Karlova, 2008. ISBN 978-80-86561-52-3; Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. ISBN 978-80-87007-75-4. - 169 s.
Autoři: Rychtaříková, Jitka - Kuchařová, Věra (eds.) - Höhne, Sylva - Kraus, Jaroslav - Nešporová, Olga - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna

Anotace:
Devadesátá léta 20. století jsou v České republice obdobím historicky nejvýraznějších změn v reprodukčním chování, vyznačujících se dosud nevídaným poklesem úrovně plodnosti, posunem rození dětí do vyššího věku i nárůstem podílu dětí narozených mimo manželství. V současné společnosti se rovněž pluralizují formy partnerského uspořádání a životní strategie dnešní mladé generace se v mnoha ohledech odlišují od strategií převládajících v generacích jejich rodičů. Ve výsledku se postupně začíná prosazovat nový demografický režim charakterizovaný zrychlujícím se demografickým stárnutím a v mnoha zemích i úbytkem obyvatelstva přirozenou měnou.

Kniha prezentuje výsledky výběrového šetření „Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy“, realizovaného v roce 2005 v rámci mezinárodního longitudinálního projektu Generations and Gender Programme. Šetření má za cíl studium životních strategií jednotlivců i dynamiky vývoje rodiny a rodinných vztahů a zahrnuje tedy několik období životního cyklu.

Hlavními tématy předkládané knihy jsou partnerství a rodičovství, rodinné vazby, ekonomické postavení, příjmová situace a životní úroveň jednotlivců a rodin, hodnocení zdravotního stavu a jeho vlivu na každodenní život. Kapitolám popisujícím výsledky šetření předcházejí dvě kapitoly shrnující demografický a sociálně-ekonomický vývoj na území České republiky od poloviny dvacátého století.

 

Kuchařová, Věra - Šťastná, Anna (eds.)
Partnerství, rodina a mezigenerační vztahy v české společnosti [Partnership, Family and Intergenerational Relationships in Czech Society]

Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 154 s.
ISBN 978-80-87007-76-1
Autorky: Kuchařová, Věra - Šťastná, Anna (eds.) - Höhne, Sylva - Nešporová, Olga - Paloncyová, Jana - Svobodová, Kamila

Anotace:
V posledních desetiletích probíhají v Evropě i v zemích dalších kontinentů demografické změny, které zásadně mění životy lidí z hlediska jejich životních drah, partnerských a mezigeneračních vztahů i forem rodinného soužití, což se odráží v jejich životních podmínkách. Tyto změny nesou řadu společných rysů v zemích různé geografické polohy, kulturních tradic a s různým politicko-ekonomickým uspořádáním, avšak časování těchto změn a jejich průběh jsou pro každou zemi ve velké míře specifické. Poznání národních charakteristik demografických jevů a jejich sociálních souvislostí je stále trvajícím procesem s praktickými dopady na koncipování veřejných politik, zejména politiky rodinné. Česká republika se proto účastní od roku 2004 mezinárodního projektu Generations and Gender Programme (GGP). Jeho hlavní součástí je reprezentativní panelové šetření, zaměřené zejména na rodinné dráhy v širokém kontextu a z genderové a generační perspektivy. V roce 2008 vydaly řešitelské týmy tohoto projektu za ČR, Přírodovědecká fakulta UK a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., publikaci „Rodina, partnerství a demografické stárnutí“ shrnující základní poznatky z první vlny tohoto šetření. Tato kniha na ni navazuje souborem analytických statí, věnovaných zásadním etapám životních drah – osamostatňování mladých lidí, formování partnerství a rodičovství, rozpadu manželství a životu ve stáří. Kniha se věnuje i vybraným důležitým jevům, charakterizujícím soudobé demografické změny, jako je často se vyskytující život v neúplné rodině, stále rozšířenější nesezdané soužití a proměny hodnotového základu partnerských vztahů, zde se zaměřením na roli náboženství. Z provedených analýz jsou vyvozeny náměty pro rodinnou politiku.